ارزش آفرینی برای سازمان ها

توسعه شبکه خدماتی و رفاهی به پرسنل سازمانها
کنترل هوشمند بودجه تخصیصی رفاه پرسنل
پیشگیری از سوخت هزینه رفاهی
امکان تسویه ماهانه با سازمانها
ایجاد شبکه ارتباطی بین کسب و کارهای مختلف
قابلیت گرید بندی(درجه بندی)مرکز ارائه خدمات وکالا