ارزش آفرینی برای پذیرندگان

افزایش مشتری
App رایگان
دسترسی به شبکه مشتریان بالفعل و تبلیغات گسترده (notification)
تضمین فروش اعتباری
دسترسی به شبکه تهاتری
قابلیت حضور در نمایشگاههای مجازی
ایجاد شبکه مشتریان
میزبانی اپلیکیشن ها