ارزش آفرینی برای کاربر

دسترسی گسترده به مراکز و ارائه خدمات
تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه
پوشش بیمه حوادث رایگان تا سقف یک میلیون تومان
قابلیت مقایسه قیمت کالا و خدمات
خدمات کیف پول الکترونیکی