با توجه به اینکه روش شناسایی اعضاء بر پایه کارت های اعتباری بنیان گذاری شده است، از این رو کلیه کاربران عضو شبکه تخفیف با کشیدن کارت های اعتباری بر روی پوز شناسایی شده و درصد تخفیف از مبلغ نهایی فاکتور آنها کسر می گردد. از این رو کلیه پذیرندگان جهت فعال شدن در شبکه تخفیف می بایست درخواست پوز داده و پس از دریافت پوز امکان میزبانی از کاربران و اعضاء برای آنها فراهم می گردد.