کارت های اعتباری صادر شده با نام و نشان تجاری درخواست کننده صادر می گردد و متقاضیان کارتهای عضویت می توانند با تماس با شماره تلفن88782493-021 اقدام به درخواست کارت های اعتباری باشگاه مشتریان نمایند