شرایط اخذ نمایندگی حقیقی مطابق با آئین نامه ۷۵ اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند :

  • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  • اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده شده
  • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
  • دارا بودن حداقل مدرک دیپلم با دو سال سابقه کار مفید مرتبط
  • ارائه تخفیف به اعضاء