قوانین و مقررات کاربران

• نحوه انجام کار در حوزه فعالیت خود را بر اساس دستورات و روش های اعلامی از سوی دفتر مرکزی انجام و از هرگونه فعالیت و انجام متد و روشهای دیگر بدون هماهنگی و کسب مجوز خودداری نمایم.
• کلیه اطلاعات اعم از فنی، حقوقی و بازاریابی همچنین کلیه نامه ها و بخشنامه ها بصورت فیزیکی و الکترونیکی محرمانه تلقی گردیده و ملزم به حفظ و عدم افشای آن میباشم
• کلیه دسترسی های ایجاد شده در سیستم های کامپیوتری شرکت بصورت شخصی و در اختیار اینجانب و یا امین خود می باشد و در صورتی که شرکت به هر دلیل از طریق موارد فوق متضرر و یا مورد حمله سایبری قرار گیرد مسئولیت آن را میپذیرم.
• متعهد می شود در حفظ و نگهداری کلیه تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری اعم از وب سایت ، ایمیل شرکتی، دستگاه کارتخوان و … که از سوی شرکت بصورت امانت جهت اجرای پروژه در اختیار اینجانب میباشد کوشا بوده و پس از اتمام قرارداد و یا در صورت درخواست کتبی بلافاصله به شرکت مسترد یا به نماینده معرفی شده مورد تایید تحویل نمایم.
• با توجه به ثبت اطلاعات شخصی افراد در سامانه های شرکت که برای اینجانب نیز قابل دسترسی می باشد متعهد می گردم از استفاده شخصی و یا سازمانی همچنین افشای این اطلاعات نزد هر شخص یا سازمانی بدون کسب مجوزات لازم از دفتر مرکزی اجتناب نمایم.
• در مکاتبات با اشخاص ، نهادها و سازمان ها همچنین تبلیغات دیداری و نوشتاری از وب سایت، ایمیل و آدرس و تلفن مورد تایید دفتر مرکزی استفاده نموده و از تغییر بدون هماهنگی و یا عدم استفاده پرهیز مینمایم.
• توافقات و قراردادهای منعقده همچنین مدت زمان همکاری با شرکت هیچگونه حقی به هر عنوان (حق پیشه و …) جز آنچه در قرارداد منعقده فی مابین می باشد برای اینجانب ایجاد نمی نماید.
• متعهد به پرداخت و تسویه دیون قانونی دفتر و حوزه فعالیت خود (شهرداری، دارایی و …) همزمان با درخواست دفتر مرکزی و یا اتمام قرارداد میباشم و اگر بواسطه عدم تعهدات ضرری وارد گردد