کاربران و اعضاء می توانند از طریق اپلیکیشن موجود نسبت به ارائه پیشنهاد و انتقاد و ارائه نظر نسبت به پذیرندگان اقدام نمایند.